نقش عوامل ساختاری در اکتشاف کانسارهای مس پورفیری(بخش شمالی دهج-ساردوئیه)

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

3 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کمربند دهج-ساردوئیه که جزئی از ناحیه آتفشانی ارومیه-دختر بوده و در جنوب غربی استان کرمان قرار گرفته و کانسارهای پورفیری زیادی را در خود جای داده است.کانی سازی در این ناحیه از نوع پورفیری بوده و با درزه های کششی و آلتراسیون هیدروترمال همراه می باشدو بزرگترین کانسارهای ذمس پورفیری ترشیاری در این ناحیه متمرکز شده اند.به منظشور ایجاد راهنمایی برای اکتشاف ذخایر مس پورفیری در یک مقیاس منطقه ای ارتباط مکانی بین 16 کانسار مس پورفیری با شکستگی ها در این منطقه به عنوان نمونه،مورد بررسی قرار گرفت.ارتباط مکانی بین اندیس های معدنی و پورفیری های مس با شکستگی های به طور کمی اندازه گیری و بر این اساس ضریب خطوارگی محاسبه که نتایج بیانگر ارتباط نزدیکی بین ضریب خطوارگی تصویر و موقعیت کانسارهای مس در منطقه می باشد.

کلیدواژه‌ها