بررسی کیفیت پساب خروجی برخی از صنایع آلاینده بندر عباس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

 
به منظور بررسی کیفیت پساب برخی از صنایع آلاینده بندر عباس،16 نمونه پساب از واحدهای صنعتی مهم این شهر برداشت شد.غلظت فلزات سنگین مس،سرب،کروم،آرسنیک،جیوه و وانادیم و نیکل به عنوان عناصر نشانگری که غلظت آنها در محیط شاخصی از آلودگی زیست محیطی محسوب می شوداندازه گیری شد.نتایج نشان میدهد که بعضی از پسابهای تخلیه شده در خلیج فارس نسبت به جیوه،آرسنیک و وانادیم آلودگی بالایی دارند که این آلودگی به احتمال زیاد ناشی از مواد سوختی مورد استفاده در این واحدهای صنعتی است.همچنین تعیین ترکیب پسابهایی که برای آبیاری به کار می روند،نشان میدهد که اگرچه غلظت فلزات سنگین این پساب ها در حد استاندارد،EPA (2004) است اما بیشتر آنها TDS بالایی دارند و بنابراین برای این منظور مناسب نمی باشند.
 

کلیدواژه‌ها