الگوی ساختاری و لرزه خیزی جنوب قم

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه شهید بهشتی گروه زمین شناسی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پیشینه لرزه خیزی در محدوده استان قم بیانگر فعالیت بالای گسل های آن می باشد که متشکل از سامانه های پیچیده ای از گسل های معکوس و امتداد لغز است و نقش عمده ای در دگرشکلی پوسته قاره ای و الگوی ساختاری منطقه دارند.با توجه به موقعیت استراتژیکی استان و همجواری آن با استان پرخطر تهران منجر گردید تا در این مقاله لرزه خیزی محدوده به خصوص در بخش های جنوبی بخش قم و شهرک های منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد.در ایم مقاله به کمک تصاویر ماهواره ای و انجام بازدیدهای صحرایی و همچنین با جمع آوری اطلاعات لرزه خیزی منطقه گسل های متعددی،شناسایی و معرفی گردیده اند که مستعد لرزه خیزی بوده و فعال محسوب می گردندو زمین ساخت جنبای استان قم را تحت تاثیر قرار می دهند به گونه ای که در شکل گیری توپوگرافی و ریخت شناسی زمین در این منطقه نقش مهمی را ایفا کرده اند.همچنین خطواره های شمال باختری-جنوب خاوری در امتداد ناهنجاری های مغناطیسی خطواره های شمال خاوری-جنوب باختری را فطع کرده که تقریبا با کانون زمین لرزه های دستگاهی مطابقت دارند این در حالی است که در نقشه های منتشر شده زمین شناسی این گسل ها گزارش نشده اند.بنابراین با توجه به احداث شهرک های جدید در این منطقهخ و همچنین احداث پروژه های عمرانی پیشنهاد می گردد توان لرزه ای این گسلها بیشتر بررسی شود.

کلیدواژه‌ها