زیست چینه شناسی و میکروفاسیس سازند سروک در چاه X-01 میدان نفتی بهرگانسر،خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استاد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 دانشجوی دکترای رسوب شناسی شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

 
میدان نفتی بهرگانسر یکی از میادین نفتی واقع در دامنه جنوبی فروافتادگی دزفول و در شمال غرب خلیج فارس واقع شده است.جهت مطالعات زیست چینه ای سنگهای آهکی میدان نفتی مذکور تعداد 56 مقطع نازک مربوط به سازند سروک مورد مطالعه قرار گرفته است.در سازند مذکور 11 گونه از 17 جنس فسیلی شناسایی شدند که بر اساس انها،می توان سه زون زیستی را که با زیست زونهای معرفی شده توسط وایند(1965)مطابقت دارند معرفی نمود.
 
I-Nezzazata – Alveolinids Assemblage Zone# 25 , II-Rudist debris# 24, III-
"Oligostegina"facies# 26 
 
بر اساس زون های زیستی معرفی شده سن سازند سروک سنومانین تعیین شد که از رخساره های پلاژیک و نریتیک تشکیل شده است.در مطالعه حاضر مرز تحتانی سازند سروک با سازند کژدمی از نوع پیوسته و مرز فوقانی آن با سازند ایلام از نوع ناپیوستگی فرسایشی می باشد.5 میکروفاسیس در سازند مذکور شناسایی شدند که نشانگر ته نشست سازند سروک در محیط های دریای باز،سد و مرداب است.با توجه به تفسیر رخساره ها بایوفاسیس ها و نهایتا معرفی مدل رسوبی سازند سروک در چاه مورد مطالعه محیط رسوبی سازند سروک یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ می باشد

کلیدواژه‌ها