ارزیابی ابعاد بهینه محفظه نصب سلول فشار به کمک مدل سازی عددی

نویسندگان

کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

برای اندازه گیری تنش کل در خاک از سلول فشار استفاده میشود.امکان چرخش سلول فشار در حین تراکم خاکریزی و یا آسیب آن در اثر عبور ماشین ها وجود دارد.به همین علت،سلول فشار درون محفظه ای به نام عدسی که در خاک حفاری شده،قرار می گیرد.نامناسب بودن ابعاد عدسی مانع از اندازه گیری دقیق سلول فشار خواهد شد.برای مطالعه ابعاد بهینه محفظه،با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC دو بعدی مدلی جدید برای بررسی تاثیر خصوصیات سلول فشار و شرایط نصب آن روی نتایج حاصل از این ابزار در سدهای خاکی ارائه داده شد.نتایج مدل سازیها نشان میدهند که عرض هر عدسی باید تقریبا 3 برابر قطر صفحه سلول فشار و ارتفاع آن برابر قطر سلول نصب شده باشد.
 

کلیدواژه‌ها