امکان سنجی تاثیر(گسل آب شیرین و ده نار)بر ساختار نمکی مدفون نصرآباد کاشان جهت برپایی سایت ذخیره سازی گاز طبیعی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 استادیار گروه تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

3 دانشیار مدیریت شرکت ملی نفت ایران

4 استادیار دانشکده مهندسی معدن دانمشگاه تهران

چکیده

ذخیره سازی گاز به منظور ایجاد تعادل بین تولید و مصرف گاز در فصول سرد که زمان اوج مصرف به شمار می رود جز روشهای بنیادی و تضمین کننده تامین گاز کشور به شمار می رود.در این راستا ساختار نمکی نصرآباد کاشان به دلیل بالا بودن پتانسیل مناسب می تواند به عنوان بزرگترین سایت ذخیره سازی گاز طبیعی در محدوده ایران مرکزی مورد استفاده قرار گرفت.امکان سنجی ذخیره سازی با هدف تعیین کار و ساز گسل های اطراف ساختار نمکی امری ضروری می باشد.جهت رفع ابهامات عملیات صحرایی  به همراه تحلیل هندسه ساختاری و جنبشی گسل ها ،انحراف راست به آبراهه ها همچنین تحلیل تصاویر استریوگرافیکی و تفسیرهای گرانی سنجی از جمله شواهد فعالیت امتداد لغز با معلفه معکوس گسل آب شیرین است.گسل آب شیرین با طول حدود 10 کیلو متر و با فاصله تقریبی 2-3 کیلومتر در ساختار نمکی مستهلک شده،و یا جدایشی حدود 3.5 کیلومتر نسبت به گسل ده نار به صورت آرایش الگوی راست پله قرار گرفته است.با توجه به نتایج به دست امده در نهایت مشخص شد که گسلهای آب شیرین و ده نار  تاثیر قابل توجهی بر سایت ذخیره سازی گاز ندارند.

کلیدواژه‌ها