ارزیابی ژرمانیوم موجود در زغال سنگ سنگرود و البرز مرکزی و امکان سنجی استحصال ژرمانیوم

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 استادیار گروه معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین

چکیده

 
استخراج و تولید عناصر کمیاب امروزه در دنیا یکی از فناوری هایست که رد زمینه معدن و فراوری مواد معدنی حایز اهمیت است.ژرمانیوم جز عناصری است که به علت نادر بودن،استفاده فراوان آن به عنوان نیمه رسانا و کاربرد در صنایع الکترونیکی ،بیش از پیش مورد توجه و بهره برداری از منابع قابل برداشت،قرار گرفته است.در مقاله حاضر،به ارزیابی مقدار ژرمانیوم در یکی از منابع مهم آن ،یعنی زغال سنگ و خاکستر زغال سنگ ،در دو ذخیره زغال سنگ شمال ایران واقع در سازند شمشک،یعنی البرز مرکزی و سنگرود می پردازد.پس از آنالیز و سنجش نمونه های مورد نظر با دستگاه اسپکترومتری پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OE) سازمان زمین شناسی ایران،امکان تولید و استخراج ژرمانیوم ئاز دو منبع موجود بررسی می شود.نتایج حاکی از مقدار بسیار پایین عنصر ژرمانیوم در منابع مذکور بود،که استخراج آن از نظ ر فنی و اقتصادی قابل توجیه نمی باشد.

کلیدواژه‌ها