طراحی علمی پیلار موقت بر مبنای پروسه تسلیم شدن پیلارهای زغالی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه استرلینگ انگلستان

2 دانشجوی دکترای مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

روش معدنکاری جبهه کار طولانی یکی از بهترین انتخابها برای استخراج لایههای افقی تا کم شیب زیرزمینی زغال سنگ به حـساب
میآید. از ویژگیهای بارز این روش میتوان به تولید و ایمنی بالا اشاره کرد. ورودیهای دو طرف پانل استخراجی، نقش مهمـی را در
میزان تولید و ایمنی بر عهده دارند. با افزایش عمق معدن، شرایط نگهداری این ورودیها سخت میشود. یکی از راهکارهـای اساسـی
برای پایداری این ورودیها، به ویژه در معادن عمیق، استفاده از پیلارهای زنجیرهای موقت است. از آنجایی که رفتار پیلارهـای زغـالی
پس از مقاومت حداکثر ناشناخته است، طراحی علمی پیلارهای زنجیرهای موقت به خوبی توسعه نیافته است. در ایـن مقالـه، دو مـدل
کرنش نرمی با مبناهای عددی و تحلیلی آنالیز شدهاند. این مدلها برای ردیفی از پیلارهای زنجیرهای موقت در یک سیـستم دو ورودی
با عمق  700متر از سطح زمین مطالعه شدهاند. در این مطالعه تنها فاز توسعه سیستم جبهه کار طولانی در نظر گرفته شده و تغییر شکل
یافتن، تسلیم شدن و امکان گسیختگی در مرحله پیش از اجرای عملیات جبهه کار طولانی بررسی شده است. نتایج این مطالعـه نـشان
میدهد که در معادن جبهه کار طولانی عمیق میتوان از پیلار زنجیرهای موقت استفاده کرد. همچنین هر دو مـدل کـرنش نرمـی آنـالیز
شده، از پتانسیل لازم برای درک بهتر فرآیند تسلیم شدن پیلار برخوردارند. بنابراین میتوانند مبنـای معقولانـهای بـرای طراحـی پـیلار
موقت به وجود آورند. روند مطالعه نشان میدهد که این رویه طراحی پیلار موقت به رفتار پس از مقاومت حداکثر زغال سنگ حساس
است، ولی به دلیل دو بعدی بودن، تاثیر بارهای تکیه گاهی جلویی را ارزیابی نمیکند

کلیدواژه‌ها