بررسی روشهای پایدار سازی غار سنگ شکنان جهرم

نویسنده

دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

غار سنگشکنان دارای مساحت حدود 20000مترمربع با طول تقریبی 400متر و عرض متغیر 20تا 100متر و بـا ارتفـاع داخلـی
3/5متر میباشد. شکستگی ها، درزهها و ترک های موجود در سقف و ستونهای داخل غار باعـث تـشکیل تـودههـا و بلـوک هـای
احتمالاً ناپایدار ریزشی شده است، هدف از این مقاله تعیین مطالعات ژئوتکنیکی، زمینشناسی و نقشه برداری مورد نیـاز در کنتـرل
پایداری غار است که به منظور گسترش جاذبههای توریستی منطقه مورد توجه قرار گرفتهاست. برنامههـای اکتـشافی ژئوتکنیـک در
غار، شامل حفاری 20گمانه به اعماق 10تا 30متر در سقف، ستون و کف میباشد. در این مقاله با بررسی مغزههای سـنگی اخـذ
شده و انجام آزمایشهای مکانیک سنگ و بررسیهای میدانی نوع درزهها و طبقهبندی سنگ و نقشهبرداری مـسطحاتی و توپـوگرافی
دقیق داخل، سقف، کف، محل ستونها و محل درزههای اصلی، مطالعات پایداری غار انجام گرفته است. بر اسـاس مطالعـات انجـام
شده و همچنین بازدیدهای محلی مکرر و محاسبات به عمل آمده مناطق، پایـدار، ناپایـدار و دارای پتانـسیل ناپایـداری در سـقف و
ستونها مشخص گردید ه و در نهایت با توجه به مشخصات توده سنگ نقـاط دارای ریـسک بـالای ریـزش و تخریـب در سـقف و
ستونها و روشهای پایدار سازی اولیه آن بدست آمده است. با استفاده از روشهای تجربی موجود در رابطه با پایدارسـازی حفریـات
زیرزمینی که شامل روش بنیاوسکی و بارتن و همچنین مکانیسم سنگ بلوکی میباشد با در نظـر گـرفتن ویژگـی هـای سـاختگاه و
مشخصات توده سنگ روش بهینه مقاوم سازی غار معرفی شده است

کلیدواژه‌ها