بررسی تاثیر دوره های اشباع و خشک شدگی بر خاک مدفن زباله شهری(مطالعه موردی ناحیه کهریزک تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس ارشد خاک و پی شهرداری تهران

چکیده

کنترل و دفع مناسب زباله یکی از مشکلات عمده بشر در دنیای توسعه یافته فعلی به شمار می رود. تاکنون چند روش بازیافت ودفن
در دنیا متداول شده است، ولی بازیافت زباله هزینه زیاد و نیز محدودیت های تکنولوژی به همراه دارد و با توجه به این محدودیتدفن
زباله در حال حاضر به عنوان یک راه حل عمومی شناخته شده است. مدفن مناسب برای زبالهها، محلی است که محیط زیست را در
کوتاه و دراز مدت آلوده ننماید و مهم ترین مساله استفاده روشی است که از ورود شیرابه به محیط زیست جلوگیری و یا آن را کنترل
نماید. در این تحقیق کاهش نفوذپذیری لایه آب بند مدفن زباله شهری مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار بر اساس دو ویژگی
اصلی یعنی ترکخوردگی کمتر و خاصیت خودترمیمی بیشتر به عنوان کارآیی کاربرد این خاک ها به لحاظ کاهش نفوذپذیری یا حفظ
نفوذناپذیری اولیه مطرح میباشند. لذا بدین منظور از خاک های منطقه دفن زباله در ناحیه کهریزک تهران نمونه برداری و کارهای
آزمایشگاهی براساس استاندارد ASTMبه ترتیب شامل آزمایشات فیزیکی،شیمیایی و سپس آزمایش نفوذپذیری انجام گرفته است و
در انتها با توجه به مقادیر بدست آمده از دوره های مختلف خشک شدگی- اشباع مقدار نسبت نفوذپذیری محاسبه گردید. مقدار
نفوذپذیری در انتهای سیکلهای اول و دوم خشک شدگی- اشباع، به مقدار نفوذپذیری اولیه نمونه و همچنین نفوذپذیری نسبی به
عنوان معیار بررسی کارآیی هر خاک به لحاظ کاربرد در لایههای نفوذناپذیر در نظر گرفته شده است براساس مطالعات و هر چه میزان
نفوذپذیری نسبی به عدد یک نزدیکتر باشد خاک مربوطه جهت کاربرد در طراحی مدفن مهندسی زباله مناسب تر می باشد

کلیدواژه‌ها