اثر خاستگاه و ارائه تخمین خطی معادل از رفتار غیر خطی خاک در حوزه فرکانس در شمال شهر یزد

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این مطالعه تحلیل حرکت زمین در شمال شهر یزد با استفاده از اطلاعات گمانههاو شتابنگاشتها در حوزه فرکانس انجام
گرفت. برای رسیدن به تخمین غیر خطی پاسخ غیرالاستیک خاک و ارائه تخمین خطی معادل، از یک حلقه تکرار استفاده گردید.
تکرار اول با استفاده از مدول برشی و ضریب میرایی و با توجه به منحنی استرین- استرس ورودی انجام و این حلقه آنقدر تکرار
شد تا شرط عددی تعیین شده ارضا شود. در نهایت آن دسته از ارتعاشات که بحرانیترین پاسخ تشدید را باعث شدند به عنوان
حالت دارای بیشترین احتمال آسیب در ناحیه، معرفی گردید. در تحلیل اثر ساختگای شمال شهر یزد، از دادههای ژئوتکنیکی،
پروفیلهای لرزهای درون گمانهای و سابقه لرزهخیزی ناحیه استفاده شد. بیشینه شتاب جنبش زمین در سنگ بستر لرزهای برای
دوره بازگشت 100سال در گمانه شاهدیه و امیرآباد به ترتیب ./151gو ./157 gمیباشد که در تحلیلها مورد استفاده قرار
گرفت. در محل گمانه شاهدیه با این دوره بازگشت، فرکانس تشدید 5/4و ضریب تشدید آبرفت 1/6و در محل گمانه
امیرآباد ، فرکانس تشدید 5/8و ضریب تشدید آبرفت 1/7بهدست آمد. بر اساس میانگین ضرایب و فرکانسهای تشدید به دست
آمده از تمام مدلها، دامنه امواج برشی در فرکانس بین 5تا 6هرتز با ضریب 1/6دچار تشدید میشوند

کلیدواژه‌ها