ویژگی ها و خصوصیات ژئو تکنینکی سنگدانه های مصرفی در سد کرخه

نویسندگان

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

سد خاکی کرخه واقع بر رودخانه کرخه در 25کیلومتری جنوب باختری شهر اندیمشک قرار دارد.حجم عظیم مصالح مصرفی در پوسته و بتن
سرریز آن ، مطالعه سنگدانه های مصرفی را ضروری می سازد. در این مقاله سعی بر انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی محدوده سـد
و اطراف آن و بالاخص محل های برداشـت مـصالح قرضـه گردیـده اسـت، ایـن مطالعـات شـامل زمـین شناسـی، زمـین ریخـت شناسـی،
لیتواستراتیگرافی، زمین شناسی ساختمانی و منابع قرضه که مشتمل بر دانه بندی و طبقـه بنـدی و خـصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی، آزمـون
سلامت سنگ و آزمون لوس آنجلس مصالح مصرفی می باشد. با توجه به نتایج آنالیزهای XRFانجام شده بر روی مصالح قرضه کانی هـای
کوارتز و کلسیت از درصد قابل توجهی برخوردار هستند که به لحاظ واکنش قلیایی- سیلیسی قابل ملاحظه می باشد

کلیدواژه‌ها