اکتشافات ژئوشیمی رسوبات آبراهه های ورقه یک صد هزارم زمین شناسی علی آباد،گلستان

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

منطقه علیآباد واقع در شمال ایران دارای اندیسهای معدنی کوچکی میباشد. اکتشاف رسوبات آبراههای در راه بررسی احتمال وجود
پتانسیلهای معدنی پوشیده در این منطقه به کار گرفته شد. پس از طراحی شبکه نمونهبرداری با روش ثقـل توپولـوژیکی تعـداد 639
نمونه در اندازه <80مش برداشت و پس از آمادهسازی در آزمایشگاه سازمان زمینشناسی کشور آنالیز گردید. پس از اطمینان از دقت
مناسب آنالیزها، با مقایسه جفت نمونههای مشابه، بر روی آنها پردازشهای آماری تک و چند متغیره اعمال گردید. همزمان بـا روش
آماری K-Mean Clusterتأثیر منفی غنیشدگی طبیعی سنگهای بالادست نمونهها حذف شد. نتایج حاصله نوع روابط میان عناصر
را مشخص نمود. نقشههای پراکندگی عناصر در محیط Surfer 8با روش Class Post Mapترسیم شـد. بـا توجـه بـه همراهـی
عناصر پاراژنز، انطباق با ساختارهای تکتونیکی و تودههای آذرین زیر سطحی و وجود سنگشناسی مـستعد کانـهسـازی در بالادسـت
نمونهها، 20منطقه که اغلب جهت سرب، روی و مس آنومال بوده و نکارمن و الستان محل اصلی تمرکز آنها میباشـد بـرای کنتـرل
صحرایی معرفی گردیدند

کلیدواژه‌ها