ریخت زمین ساخت و ارزیابی فعالیت گسل آوهبنان از طریق محاسبه شاخصهای زمین ریختی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند، زرند، ایران

2 استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، تهران، ایران

3 استاد یار پردیس دانشگاهی علوم آاربردی و تکنولوژی پیشرفته، آرمان، ایران

4 دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

گسل آوهبنان آه به عنوان یکی از گسلهای اصلی از مجموعه گسلهای بنیادی
جنوب خاوری ایران مرآزی شناخته میشود، این گسل با جنبش مورب لغز
)راستا لغز راستگرد به همراه مولفه معکوس( مسبب بسیاری از رویدادهای
لرزهای در شمال آرمان تا جنوب خاوری استان یزد میباشد. در طول این گسل
شواهد ریخت زمین ساختی قابل توجهی دیده میشود آه بیانگر فعالیتهای امروزی
آن است. بر پایه شواهد حرآتی، جنبشی و هندسی ، گسل آوهبنان به ٣٨قطعه
تقسیم گردید و مقادیر شاخصهای زمین ریختی
V , Vf , %facet , Smfبه ترتیب دارای مقادیر میانگین ، %٨٧/۵٧ ، ١/٠۵٨
١/٨٣٩٩ ، ٠/٧۴۶۶میباشند. بر اساس مقادیر پارامترهای زمین ریخت شناسی
محاسبه شده و میزان فعالیت زمین ساختی، این منطقه از لحاظ فرازگیری در دسته
با فعالیتهای زمین ساختی بالا تقسیمبندی میگردد. میزان این فرازگیری برای
منطقه ٣ ± ١میلیمتر در سال پیشنهاد میگردد

کلیدواژه‌ها