ساختار گسل شمال قزوین و گسلهای بخش شمال خاوری قزوین

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

گسل شمال قزوین یکی از گسلهای اصلی در استان قزوین دارای عملکرد فشاری،
همراه با حرکت امتداد لغز چپگرد در بعضی مناطق است. درازای این گسل ۶٠
کیلومتر و دارای راستای خاوری- باختری بوده و میتوان آن را جزء یکی از
گسلهای اصلی البرز به شمار آورد. علیرغم داشتن شباهت بسیار با گسل شمال
تهران، تا کنون ارتباطی قطعی میان این دو گسل یافت نشده است. این گسل
در قسمت خاوری خود به گسل شمال شکرناب میرسد، که به نظر میآید این قطعه
ادامه گسل شمال قزوین باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای موجود و
دادههای به دست آمده از برداشتهای صحرایی و نتایج حاصل از آنها، منطقه
به سه بخش مجزا تقسیم میشود. بخش اول منطقهای است در برگیرنده گسل شمال
قزوین آه تنشی با امتداد شمالی- جنوبی در تشکیل آن نقش داشته است. بخش
دوم که میتوان آن را تحت تأثیر تنشهایی در جهت شمال خاوری- جنوب باختری
دانست، سبب ایجاد شکستگی در سازند کرج در جهت شمال باختری- جنوب خاوری
گردیده است. منطقه سوم که در حد فاصل گسل طالقان و گسل مشا مطالعه شده
است و از برداشتهای موجود نمیتوان تنش حداکثر را برای آن در نظر گرفت

کلیدواژه‌ها