معرفی استراکودهای بنتیک رسوبات ساحلی جزیره کیش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، ایران

چکیده

جزیره بیضی شکل کیش در بخش میانی آبهای خلیج فارس واقع شده است. این جزیره دارای
ساختار مرجانی است و از لحاظ زمین شناسی جزئی از ناحیه زاگرس چین خورده محسوب میشود.
مطالعات علمی بر روی میکروارگانیسمهای جزیره کیش نظیر استراکودها نتایج قابل قبولی
را به منظور بررسی تنوع آثار زیستی و مسائل مربوط به محیط زیست منطقه ارائه میدهد.
ناحیه مورد مطالعه در طول حاشیه ساحلی جزیره کیش واقع شده است.
٧ایستگاه تحقیقاتی مبنای مطالعه و بررسی استراکودها قرار گرفت. در مطالعه
استراکودهای موجود در جزیره کیش مجموعا ً ٧جنس و ٣گونه شناسایی شد. مهمترین مجموعه
شناسایی شده Punctaparchites sp. Associationمیباشد. جنسهای همراه این مجموعه عبارتند
از:
Costa edwardsii, Cytheretta sp., Falunia sp., Leptocythere pellucida, Loxoconcha rhomboidea,
Paijenborchellina sp., Paracytherois sp., Punctaparchites sp.
با مطالعه کمی استراکودهای شناسایی شده نیز مشخص گردید فراوانی آا در بسترهای گلی
و ایستگاههایی با رسوبات دانهریز بیشتر است

کلیدواژه‌ها