پردازش دادههای ماهوارهای در تعیین نواحی زونهای کانهزایی و دگرسانی کانسار آنتیموان چوپان، خراسان جنوبی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اندیس معدنی چوپان در قسمت شمالی بلوک لوت واقع در خراسان جنوبی به عنوان بخشی از ایران مرکزی محسوب شده و عمده
سنگهای منطقه را سنگهای آتشفشانی سری تولوئیتی با جنس داسیت پورفیری و آندزیت تشکیل میدهند. فراوانی آندزیتها و نوع سری
ماگمایی این سنگها و نمودارهای پتروژنیک، تشکیل سنگهای این منطقه را در یک زون فرورانش تایید میکند. کانی اصلی تشکیل دهنده
رگههای معدنی کانیهای گروه استیبیکونیت میباشد و کانیهایی مثل اسفالریت، ارسنوپیریت، پیریت، پیرولوزیت، هماتیت و رامزدلیت آن را
همراهی میکنند. دگرسانی سریسیتی در بیشتر مناطق، کانهزایی را همراهی میکند. علاوه بر آن دگرسانی آرژیلیتی، پروپیلیتی و کربناتی در
منطقه به چشم میخورد. گسلهای منطقه نقش مهمی در کانهزایی و دگرسانی همراه آنها ایفا کردهاند. در این تحقیق از دادههای ماهوارهای
تصاویر سنجندههای ) ASTERو + (ETMجهت مطالعه مناطق دگرسانی و تهیه نقشههای دگرسانی به خوبی استفاده گردید. استفاده از
تکنیک کروستا و تصاویر نسبی بر روی تصاویر + ETMو استفاده از تکنیکهای تصویربرداری باند جذب نسبی ) (RBDو فیلترگذاری
تطبیقی ) (MFبر روی دادههای ،ASTERبهترین نتایج را جهت تمایز مناطق دگرسانی بدست داد. در این سنجنده همچنین تصاویر
ترکیب رنگی نیز توسط فاکتور شاخص بهینه ) (OIFاز مولفههای اصلی و باندهای SWIRو VNIRبرای تمایز سنگ میزبان از
مناطق دگرسانی تهیه شد. نتایج حاصل از این پردازش انطباق خوبی با مشاهدات صحرایی دارد. تلفیق نتایج حاصل از این پردازش با
نقشههای زمینشناسی و مشاهدات صحرایی منجر به شناسایی و وسعت محدوده اکتشافی در محدوده معدنی چوپان و مناطق همجوار
گردید. در این تحقیق با توجه به اهمیت و همراهی ساختارهای خطی با کانهزایی و دگرسانی، این ساختارها نیز از تصاویر ماهوارهای
استخراج گردید

کلیدواژه‌ها