بررسی اندازه ذرات در امتداد بستر گراولی رودخانه چنداب بر اساس اختلافات آماری، الگوی فاصله برای تعیین ناپیوستگیهای رسوبی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم )ع(، تهران، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بررسی تغییرات اندازه ذرات در بستر رودخانه چنداب در شرق تهران بر
اساس مجموعهای از اطلاعات صحرایی انجام شده است. فرض اولیه تغییر
اندازه ذرات مبنایی برای آزمون تغییرات اندازه ذرات برحسب فاصله
است. آاربرد تکنیکهای استاندارد ) (Analysis of variations ANOVAبه
دلیل واریانس نابرابر نمونهها و توزیع غیرنرمال آا نامناسب
میباشد. تغییرات میانگین بین نمونههای درون سایت مهم نیست، توزیع
اندازه ذرات موجود در درون سایتها نشان دهنده محیط رسوبی محل
نمونهبرداری میباشد. اختلاف میانگین اندازه ذرات در طول رودخانه
چنداب در محل بین سایتها مهم است آه به دلیل تاثیر ورود آانالهای
فرعی تغییرات لیتولوژی ساختار زمینشناسی و در ایت به تکتونیک
منطقه بستگی دارد. این امر مبنایی برای نشان دادن تغییرات اندازه
ذرات برحسب فاصله در جهت ریز شدن میباشد. تغییرات بافتی در امتداد
رودخانه پیچیده و نشانگر آاهش جزئی اندازه ذرات است. )در طول ٢۵
آیلومتر.( در این مقاله عوامل موثر بر ناپیوستگیهای رسوبی به
ویژه تاثیر ورود آانالهای فرعی و تغییرات لیتولوژیکی مورد مطالعه
قرار گرفته است. تعیین منشأهای جانبی رسوبات برای تفسیر تغییرات
بافتی در رودخانه اساسی است. تغییر اندازه ذرات قویا ً در محل
تغذیههای جانبی )آانالهای فرعی( بوده و طبقهبندی اندازه ذرات بر
طبق موقعیت آا در درون محلهای تغذیه از نقطه نظر آماری تغییرات
بافتی را نشان میدهد

کلیدواژه‌ها