نقش سازندهای زمینشناسی بر آیفیت آبهای زیرزمینی شمال شهر خرم آباد

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

منطقه مورد مطالعه از نظر موقعیت زمینشناسی در مـرز زاگـرس چـینخـورده و
زاگرس خردشده قرار گرفته است. در این منطقـه دو مخـزن آارسـتیک آسمـاری و
بنگستان، وجود دارد. بر اساس نتایج شیمیائی نمونههـای آب گرفتـه شـده از
سازند آسماری، منابع آب این سازند تحت تأثیر دو نوع سازند زمین شناسی آلوده
از نظر لیتولوژیکی قرار گرفته اسـت بـه طـوری آـه آب سرچـشمه گرفتـه از
آهکهای جنوبشرقی منطقه به علت وجود پوشش سازند گچی، قابلیت شرب خـود را
از دست داده است ولی آب سرچشمه گرفته از آهکهای شمالغربی بـا وجـود پوشـش
مارنی و ماسه سنگی از وضعیت بهـتری برخـوردار بـوده و دارای قابلیـت شـرب
میباشد و جزء آبهای قابل قبول محسوب میگردد. همچنین براساس نتایج شیمیائی،
نمونههای آب گرفته شده از مخزن آارستی بنگستان، از نظر شرب جزء آبهای خـوب
محسوب میشود و از نظر آمی و آیفی نسبت به مخزن آارسـتیک آسمـاری از وضـعیت
بسیار مطلوبتری برخوردار میباشـد. از ایـن رو جـنس تـشکیلات آنتـاآتی بـا
سازندهای دارای مخازن آارستی میتواند بر آیفیت این منابع تأثیر بـه سـزایی
داشته باشد و در واقع سازند تبخیـری گـروه فـارس بـه عنـوان یـک سـازند
آلودهکننده و مضر منابع آبهای کارستیک منطقه تلقی میگردد

کلیدواژه‌ها