بهینه سازی روش استفاده از EDTAدر رفع آلودگی فلز سنگین سرب از بنتونیت

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

فرایند پاآسازی خاکهای آلوده به آلایندههای فلز سنگین، از چالشهای متداول
مراکز تحقیقاتی و اجرائی در بسیاری از آشورهای صنعتی است. یکی از روشهـای
متداول رفع آلودگی از خاکها، شستشوی خاک با استفاده از معرفهای آیلیـت-
آننده از جمله EDTAبوده است. علیرغم تحقیقات وسـیعی کـه در خـصوص فراینـد
اندرکنش EDTAو خاکهای رسی آلوده انجام شده است، بهینه سـازی فراینـد رفـع
آلودگی از خاکهای با سطح مخصوص زیاد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف
این تحقیق، مطالعه امکان بهینهسازی روش استفاده از EDTAدر رفع آلودگی سرب
از بنتونیت با تاکید بر متغیرهای تعداد دفعات شستشو با محلول آیلیتآننده،
pHسیستم و میزان استخراج فلـز سـنگین سـرب از بنتونیـت بـوده اسـت. جهـت
دستیابی به هدف فوق، نمونههای بنتونیت به طور مصنوعی با محلول نیترات سـرب
در غلظتهای مختلف آلوده شده و پس از خشک شدن در معـرض غلظـتهـای متفـاوت
EDTAقرار گرفته و میزان رفع آلودگی از بنتونیت اندازهگیری شـد. نتـایج
نشان میدهد که میزان استخراج سرب توسط EDTAتقریبا ً در تمامی حالات، برابـر
با غلظت محلول آیلیتآننده میباشد. همچنین، بر اساس نتایج بدست آمده، میزان
استخراج سرب توسط ،EDTAتنها وابسته به نسبت بین غلظتهای محلـول شستـشو و
آلاینده موجود در خاک ) ( بوده و بـه تغـییرات pHسوسپانـسیون،
ناشی از تغییر غلظت آلاینده یا محلول ،EDTAوابسته نمیباشد. این مسئله بیان
میکند که بافرینگ قابل توجه بنتونیت در مقایسه بـا دیگـر متغیرهـای ذکـر
شده، تاثیر کمتری در فرایند اندرکنش EDTAو بنتونیت آلوده داشته است

کلیدواژه‌ها