مدلسازی رفتار عیار آهن کانسار آنومالی 12Aدر منطقه بافق، ایران مرکزی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

کانسار آهن آنومالی 12Aاز جمله کانسارهای آهن، در محدوده بلوک بافق در ایران مرکزی است. برای بررسی رفتار عیار آهن از دادههای
حاصل از 19گمانه حفر شده در این منطقه استفاده شد. بررسیهای انجام شده نشان داد که دادههای منطقه ترکیبی از سه جامعه است، اما از
آنجا که جداسازی جوامع به صورت فیزیکی که بتواند دلایل زمینشناسی داشته باشد تقریباً غیر ممکن بود، دادههای عیار آهن به صورت یک
جامعه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مدلهای طبیعی، لگاریتمی و لگاریتمی سه متغیره بررسی شد. مطالعات نشان داد که با تقریب
کافی میتوان رفتار عیار آهن را با مدل لگاریتمی سه متغیره مدلسازی کرد

کلیدواژه‌ها