پتروگرافی و مینرالوگرافی کانسارهای مس منطقه جنوب کاشمر

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی اکتشاف معدن ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کانسارهای دهنهسیاه ، زنگالو ، چشمهگز و اندیس چشمهزلزله در چهارگوش 1:250000کاشمر در شمال گسل درونه و در زون سبزوار قرار
دارند. مطالعات سنگشناسی منطقه حاکی از وجود سنگهایی از جنس بازالت آندزیتی تا آندزیت بازالتی و آندزیت به عنوان سنگ میزبان
است که به شکل همجوار با سنگآهک و توف قرار گرفتهاند. کانهسازی در مرز آندزیت و سنگآهک، به ویژه در اطراف قطعات به دام افتاده
آندزیتی رخ داده و به طور پراکنده در شکستگیهای آندزیتها نیز گسترده میشود. در کانسار دهنهسیاه، بافت غالب پورفیریک و بافتهای
تراکیتی، حفرهای و بادامکی نیز دیده میشوند. ترکیب پلاژیوکلازها بین الیگوکلاز و آندزین تغییر میکند. بیوتیت و هورنبلندسبز و قهوهای
همراه با یکدیگر و پیروکسنهای درشت اولیه شامل دیوپسید، اوژیت و هیپرستن است. بلورهای شکلدار آپاتیت به شکل انکلوزیون در
بلورهای درشت کانیهای فرومنیزین یا در خمیره دیده میشوند. کانیهای فرعی شامل مگنتیت، اسفن و زیرکن است و حفرات با کلسیت،
کلریت و کوارتز پر شده است. در کانسار چشمهگز، پلاژیوکلازهای موجود در میزبان آندزیتی اکثراً به کانیهای رسی تبدیل شدهاند. در
کانسار زنگالو کانی اصلی پلاژیوکلاز و کانیهای فرعی شامل الیوین و پیروکسن تجزیه شده میباشند. در اندیس چشمهزلزله کانیهای اصلی
پیروکسن و پلاژیوکلاز و کانی فرعی الیوینهایی است که به اکسید آهن و سرپانتین تجزیه شدهاند. در مقاطع مربوط به این اندیس کانه فلزی
یافت نشده است.
پاراژنز کانهها در کانسارهای دهنهسیاه، چشمهگز و زنگالو شامل : مگنتیت ← پیریت ← کالکوپیریت ← کالکوسیت ← بورنیت ←
هماتیت ← کوولیت ← مس خالص ← مالاکیت ← آزوریت ← کریزوکولا ← لپیدوکروزیت ← لیمونیت میباشد

کلیدواژه‌ها