مدلسازی عددی ضرایب ظرفیت باربری خاک زیر پی تحت بار زلزله

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استادیار دانشگاه پیام نور واحد مشهد

چکیده

ارزیابی ضرایب ظرفیت باربری خاک زیر پی، تحت بار زلزله از گذشته تا به حال همواره مورد توجه محققین مختلف بوده اسـت. در تمـامی
مطالعات و تحلیل های انجام شده، بار زلزله به صورت های مختلفی با عملکرد شبه استاتیک در نظر گرفته شده و موجب بدست آمدن نتایج
متفاوتی شده است. در این تحقیق، ارزیابی ضرایب ظرفیت باربری خاک تحت بار زلزله، به کمک نرم افزار اجـزاء محـدود PLAXISانجـام
شده و نتایج بدست آمده با نتایج ارائه شده توسط سایر محققین مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. به علاوه تأثیر اینرسی توده خاک زیر
پی بر ضرایب ظرفیت باربری خاک در حالت شبه استاتیک مدل سازی عددی گردید، نتایج حاکی از آن است کـه ضـرایب ظرفیـت بـاربری
بدست آمده از بار شبه استاتیک در مدل سازی عددی تقریبی خوب و مناسب از نتایج ارائه شده توسط سایر محققین می باشد. از سویی دیگر
با در نظر گرفتن اثر اینرسی توده خاک زیر پی، نتایج ارزیابی ضرایب ظرفیت باربری ناشی از بار شبه استاتیک در مدل سازی عددی نسبت به
نتایج به دست آمده از سایر محققین محافظه کارانه تر بوده و در تمامی موارد در جهت اطمینان می باشد. در نهایت با توجه به این که بار شبه
استاتیک به عنوان یک معیار کاملاً ایدهآل جایگزین مناسبی برای تأثیر بار زلزله نمی باشد، اثر توده خاک زیر پی بر چگـونگی و نحـوه انتقـال
امواج زلزله تا رسیدن به بستر پی نیز، مورد ارزیابی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها