تعیین میزان آسیب پذیری لرزهای رواق شرقی مصلی تهران با استفاده از میکروترمور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

برای تعیین میزان آسیب پذیری سازه ها در برابر لرزه های احتمالی نیاز به انجام آزمایشات غیر مخرب است که به دلیل آسانی و کم هزینـه بـودن
روش آنالیز میکروترمورها، از این روش جهت بررسی میزان آسیب پذیری سازه رواق شرق مصلی تهران در برابر زمین لرزههـای احتمـالی آینـده
استفاده شده است. برای انجام این امر در نقاط مختلفی از سازه داده های میکروترمور برداشت گردیده و پس از تحلیل دادهها با استفاده از تکنیک
ناکامورا مشخصات دینامیکی سازه و محل هائی که می توانند موجب ناپایداری سازه در برابر زمین لرزه های احتمالی آینده شوند تعیـین گشـته و
نقاطی که دارای فاکتور تشدید بالا و فرکانس طبیعی پایین می باشند بدلیل متحمل شدن واتنش برشی بالا این نقاط با درجه بالای آسـیب پـذیری
لرزه ای معرفی شده اند

کلیدواژه‌ها