بررسی روشهای رسوب زدایی در سد سفیدرود و تعیین بهترین روش رسوب زدایی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

براساس گزارش کمیته بینالمللی سدهای بزرگ در حال حاضر بیش از 40هزار سد بزرگ در جهان وجود دارد که برای تأمین آب، تولید
انرژی و کنترل سیلاب مورد استفاده قرار میگیرد. در اثر رسوبگذاری هر ساله به طور متوسط 0/5تا 1درصد از حجم کل ذخیره این سدها
از دست میرود. برای جبران این کاهش ظرفیت، نیاز است سالانه بین 200تا 400سد بزرگ در جهان ساخته شود، هرگونه غفلت از این
موضوع به ویژه در کشورهای خشک و نیمه خشک جهان مانند ایران نه تنها مشکل را حادتر مینماید، بلکه چارهاندیشی آن را دشوار
میسازد. در این تحقیق روشهای رسوب زدایی همچون روش لایروبی، جریان غلیظ و فلاشینگ در سد سفیدرود مورد مطالعه قرار گرفت.
روش لایروبی به خاطر مشکلات اجرایی و مسائل اقتصادی مناسب نبود و روش جریان غلیظ به علت وجود یک سد موقتی در 150متری
بالادست سد عامل محدود کننده ای برای استفاده بهینه از این روش بود و تنها روش فلاشینگ به شرط کاهش عوارض زیست محیطی
مناسب تشخیص داده می شود

کلیدواژه‌ها