مکان یابی عرصه های مناسب استقرار صنعت در استان قزوین

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

توزیع نامتعادل جمعیت در پهنه کشور، شتاب شهرنشینی و تخریب و آسیب محیط زیست به واسطه مکان یابی نادرست صنایع، الزام
مینماید که با سیاستهای مناسب توسعه صنعتی، در رفع این مشکلات اقدام گردد. مکان یابی صحیح و طراحی اصولی صنعت، گام مهمی
در جهت بهبود محیط زیست و توسعه صنایع کشور و رشد اصولی و منطقی مناطق شهری و روستایی است. در این تحقیق، مکانیابی استقرار
صنایع در استان قزوین، با روش تجزیه و تحلیل سیستمی، در مقیاس 1 : 25 0000و بر پایه جبر بولین ) (Boolean Algebraانجام
گردید. به این منظور ابتدا منابع طبیعی به طور کامل، مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل و جمع بندی قرار گرفتند. سپس ارزیابی توان طبیعی
سرزمین با توجه به مدل 3طبقه ای، بعد از روی هم قرار دادن لایه های اطلاعاتی در GISانجام گرفت. درنتیجه پس ازحذف منطقه حفاظت
شده باشگل و سایر اراضی ممنوعه برای احداث صنعت، دو پهنه با درجه توان یک و 11پهنه با درجه توان دو مکان یابی شدند. مابقی
عرصههای واجد توان یک، در اراضی کشت دیم و جنگلهای دست کاشت واقع شده اند که استقرار صنایع در این اراضی، مستلزم کسب
موافقت وزارت کشاورزی و سایر سازمان های مربوطه میباشد

کلیدواژه‌ها