مطالعه زیست چینهای و سنگ چینهای رسوبات ائوسن چاه هالگان در زاگرس چینخورده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

به منظور مطالعه و بررسی زیست چینهای و سنگ چینهای رسوبات ائوسن چاه هالگان در زاگرس چینخورده تعداد 100مقطع نازک
میکروسکوپی مربوط به نمونههای این چاه مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات مذکور منجر به شناسایی 12جنس و 25گونه از روزنبران
پلانکتونیک گردید. براساس انتشار چینهای روزنبران پلانکتون تعداد 3بیوزون ) ( P16/17 ، P13 ، P6که توسط & D.Verga
) [2] R.Rettori (2003برای رسوبات ائوسن معرفی شده در این چاه تفکیک شده است. برش چینهای تحتالارضی نیز با بیوزونهای
وایند ) [4] (wynd , 1965مقایسه شده است. بیوزونهای شناسایی و تفکیک شده بر اساس بیوزوناسیون وایند شامل بیوزونهای،47 ،45
52میباشد. در این مقاله سازند پابده در چاه هالگان هم براساس بیوزون ) [2] D.Verga & R.Rettori (2003و هم بر اساس
بیوزون وایند ) [4] ( wynd , 1965معرفی شده و با هم مقایسه شدهاند، که نتیجه این مقایسه نشان می دهد که بهترین بیوزونبندی برای
سازند پابده در چاه هالگان بیوزون ) [2] D.Verga & R.Rettori (2003میباشد. سازند پابده در چاه هالگان شامل تناوبی از
لایههای شیل، مارن، آهک رسی غالباً به رنگ خاکستری و کرم میباشد. سازند پابده مختص نواحی عمیق دریا بوده و شاهدی برای عمیق
بودن حوضه در این ناحیه در زمان ائوسن میباشد. طبق این مطالعات به نظر میرسد در زمان ائوسن ناحیه چاه هالگان کاملاً پوشیده از آب
بوده و بیشترین پیشروی دریا در آن زمان بوده است

کلیدواژه‌ها