تکتونیک نمک حوضه گرمسار )شمال ایران مرکزی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور گوهریابان زاگرس

3 کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور کان آذین

چکیده

حوضه تبخیری محدوده شمال و غرب گرمسار از لحاظ جایگاه زمینساختی، یک فروزمین شرقی ـ غربی واقع در حاشیه شمالی حوضه
پشتکمانی ایران مرکزی است. گسل گرمسار، مهمترین ساختار تکتونیکی در این محدوده با راستای عمومی شرقی ـ غربی در شمال گرمسار
قرار دارد که به سمت غرب خمهای زیادی پیدا کرده و دارای راستای شمال غرب ـ جنوب شرق میشود. این گسل دارای سازوکار راندگی با
شیب به سوی شمال و مولفه امتدادلغز چپگرد است. بررسی سیستمهای شکستگی در ساختارهای نمکی، دلالت بر اشتراک روند ساختاری
شرقی- غربی متأثر از گسل راندگی گرمسار دارد. گسل راندگی گرمسار به عنوان شکستگی اصلی، عمدهترین نقش را در حرکت صعودی و
به سطح رسیدن تودههای نمک ائوسن بالایی ـ الیگوسن ایفا نموده است و کل مجموعه، مبین یک سفره روراندگی نمکی در شمال ایران
مرکزی است

کلیدواژه‌ها