پتروگرافی، ژئوشیمی و خاستگاه تکتونو ماگمایی تودههای نفوذی منطقه جاسب

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

منطقه جاسب در حدود 100کیلومتری جنوب شهر قم واقع شده است. این منطقه بخش کوچکی از پهنه ایران مرکزی را تشکیل داده و در
کمربند ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. تودههای نفوذی منطقه مورد مطالعه به ائوسن- اولیگوسن و میوسن تعلق دارند. ترکیب سنگشناسی
تودههای مذکور شامل گرانیت، کوارتز مونزونیت، تونالیت، گرانودیوریت، میکرودیوریت کوارتزدار و گابرودیوریت میباشد. دادههای
ژئوشیمیایی حاکی از سری ماگمایی عمدتاً کالکوآلکالن و در برخی موارد تولئیتی )گابرودیوریتها( برای تودههای مزبور است و سنگهای
گرانیتی منطقه از نوع Iمیباشد.
تودههای با ترکیب حد واسط احتمالاً از تحول یک ماگمای بازیک حاصل شدهاند. آنچه مشخص است، کاهش مقدار کانیهای مافیک و
ازدیاد آلکالی فلدسپارها، کوارتز و زیرکن طی روند تفریق انجام شده و الگوی ماگماتیسم منطقه ظاهراً از الگوی VAGو SynCOLG
تبعیت مینماید.
در این پژوهش، پس از برداشتهای صحرایی و مطالعات میدانی ابتدا پتروگرافی و ژئوشیمی نمونهها مورد بررسی قرار گرفته و سپس با
استفاده از نمودارهای ژئوشیمیایی و بررسی محیط تکتونوماگمایی سری ماگمایی مشخص شده، مورد بحث قرار میگیرند

کلیدواژه‌ها