بررسی تاثیرات نشت آب آلوده از تاسیسات پالایشگاهی به داخل خاک بستر "مطالعه موردی پالایشگاه بندرعباس

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، گروه عمران

2 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران

چکیده

مهار نفوذ مواد هیدروکربوری و یا آب آغشته به روغن به درون لایههای خاک بستر در مجتمعهای صنعتی و پالایشگاهی، یکی از اهداف
اصلی طراحی ایمن و پایدار در اینگونه مجتمعها است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی راهکارهای مهار و متوقف ساختن نشت آب از
حوضچههای آب خنک کننده پالایشگاه بندرعباس واقع در سواحل جنوبی کشور به درون لایههای خاک بستر است. این پالایشگاه که حدود
چهارده سال از ساخت و راه اندازی آن میگذرد، یکی از مجتمعهای موفق در زمینه ارضای معیارهای زیست محیطی از جنبههای مختلف
دریایی و مکانیک خاک است. با مشاهده شواهد نشت از حوضچههای آب خنککننده در این پالایشگاه، طی طرح حاضر مطالعه جامع میدانی
و آزمایشگاهی برای اجرای راهکارهای کاربردی به منظور توقف نشت آب و آغشتگیهای نفتی به درون خاک طی حدود دو سال انجام
گرفته است و نتیجه در قالب راهکار اجرایی ارائه گردید. گمانه زنی و برداشت اطلاعات میدانی مکانیک خاک و سطح آبهای زیرزمینی،
تحلیل و پردازش نتایج و در نهایت ارائه شیوه مناسب مهار نشت که متشکل از تزریق در لایههای خاک سست و آببندی سطحی بستر
حوضچه بوده است، با جزئیات تفصیلی ارائه گردیده است

کلیدواژه‌ها