بررسی عمق لایه آلاینده )گازدار( با استفاده از دادههای هیدروژئوشیمیایی و ژئوالکتریک در دشت چهاردولی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد زمین شناسی)آب شناسی( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

محدوده مورد مطالعه در جنوبشرقی شهرستان قروه و 40کیلومتری شمالغرب همدان واقع شده است. از جمله مسائل زیست محیطی که
در چند سال اخیر در دشت چهاردولی پدید آمده است، معضل آلودگی منابع آب زیرزمینی به وسیله گاز دی اکسیدکربن میباشد. این پدیده
موجب تخریب و تعطیلی چاههای منطقه شده که به نوبه خود مشکلات کشاورزی و معیشتی عمدهای را بهبار آورده است. بدیهی است که
ادامه این شرایط منجر به از بین رفتن آبخوان و کیفیت آب زیرزمینی در منطقه خواهد شد. از آثار آلودگی در منابع آب منطقه چهاردولی، تغییر
کیفیت آب شرب منطقه است. در این پژوهش، سعی شده تا با استفاده از نتایج مطالعات هیدروژئوشیمی وژئوالکتریک، عمق گسترش این
آلودگی مشخص گردد. لذا با توجه به بررسی تغییرات فاکتورهای هیدروژئوشیمیایی در توالی عمودی، تغییرات مقاومت الکتریکی لایههای
رسوبی و مشاهدات صحرایی که در منطقه انجام شده است، عمق لایه آلاینده )گازدار( 50تا 60متر تخمین زده میشود

کلیدواژه‌ها