پترولوژی و پتروگرافی سنگهای آتشفشانی کواترنری شمال- شمال شرق ورزقان )آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال- شمال شرق شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی واقع شده است و از نظر ساختاری، در زون
البرز- آذربایجان قرار دارد. در این منطقه سنگهای آتشفشانی کواترنری بر روی واحدهای پلیوسن گسترش یافتهاند. سنگهای آتشفشانی
مورد مطالعه عبارتند از: بازالت، تراکی بازالت، تراکی آندزیت و تراکی آندزیت بازالتی. این سنگها اکثراً دارای بافت پورفیریک با زمینه
میکرولیتی بوده و کانیهای اصلی آنها شامل پیروکسن و پلاژیوکلاز میباشد. بر اساس مطالعات ژئوشیمی، سنگهای آتشفشانی منطقه دارای
ماهیت آلکالن با گرایش سدیک میباشند و از عناصر کمیاب خاکی سبک ) ،(LREEغنی شدگی و از عناصر کمیاب خاکی سنگین
) ،(HREEتهی شدگی نشان میدهند. شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی دلالت بر دخالت پدیدههای ذوب بخشی گوشته، تبلور بخشی،
آلودگی و آناتکسی پوسته قارهای در تشکیل سنگهای آتشفشانی منطقه دارد. طبق نمودارهای محیط تکتونوماگمایی، نمونهها در محدوده
بازالتهای درون قارهای قرار میگیرند

کلیدواژه‌ها