تصحیح و پردازش شتابنگاشتهای ثبت شده در زلزله

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

شتاب حرکت زمین در زلزله به وسیله دستگاههای شتابنگار ثبت میشود. اگر شتابنگار از نوع آنالوگ ) (SMA-1باشد، شتابنگاشت در
طی فرایند ثبت و عددی شدن دچار خطاهای دستگاهی و انسانی میشود و اگر شتابنگار از نوع دیجیتال ) (SSA2باشد، اغتشاشات
فرکانس پایین و فرکانس بالا همراه شتابنگاشت ثبت میشوند که برای کاربردهای مهندسی این خطاها و اغتشاشات ناخواسته باید حذف
شوند. هدف اساسی این مقاله شناخت انواع خطاها و اغتشاشات ناخواسته در شتابنگاشتها و ارائه روشهای مناسب برای حذف آنها
است به گونهایی که خصوصیات زلزله ثبت شده حفظ شود. روشهای تصحیح بر حذف مقدار میانگین، تصحیح خط مبنا شتابنگاشت و
حذف فرکانسهای بالا و پایین به کمک فیلترهای پایین گذر و بالا گذر مبتنی است. در پردازش سیگنالهای زلزله از تاریخچه زمانی شتاب،
سرعت و جابجایی در حوزه زمان و از طیف فرکانس در حوزه فرکانس برای بیان محتوای فرکانسی زلزلهها استفاده شدهاست. همچنین برای
یک شتابنگاشت واقعی تمام موارد تصحیح و پردازش انجام گرفت. بررسیها مبین آن است که تصحیح شتابنگاشتها قبل از استفاده
اجتنابناپذیر است و انتخاب فرکانسهای قطع به جهت حفظ محتوای فرکانسی زلزلهها برای رکوردهای مختلف یکسان نبوده و از روی
طیف دامنه فرکانس هر شتابنگاشت، بهتر میتوان عمل فیلتراسیون را انجام داد

کلیدواژه‌ها