انتخاب روش بازسازی معدن روباز با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندشاخصه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

نیازهای انسان همواره او را به سمت استفاده از منابع طبیعی هدایت میکند. این استفاده باعث آسیب به محیطزیست و زمینهای مورد استفاده
بشر میشود. بیشترین نیاز انسان به منابع طبیعی با معدنکاری و از طریق معادن روباز و زیرزمینی صورت میگیرد. معدنکاری روباز با توجه به
نزدیکی به سطح زمین و فضای بزرگی که مورد تخریب قرار میدهد از نظر زیستمحیطی قابل توجه است. زمینهای تخریب شده بایستی
بازسازی شده تا برای کاربریهای بعدی مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب گزینه مناسب جهت بازسازی زمینهای استخراج شده موضوعی
بسیار مهم است. انتخابی که بتواند اولاً از نظر اقتصادی توجیهپذیر باشد و ثانیاً از نظر چشماندازی و معیارهای فرهنگی و اجتماعی با منطقه
هماهنگی داشته باشد. جهت انتخاب گزینه مناسب زمینهای استخراج شده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه استفاده میشود. در این
مقاله با استفاده از روش TOPSISکه یکی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه است، گزینه مناسب کاربری سد باطله معدن روباز انتخاب
گردید. بدین ترتیب گزینه تولید الوار به عنوان گزینه مناسب سد باطله معدن روباز انتخاب شد

کلیدواژه‌ها