بررسی خطر ناشی از ریزشهای سنگی بر سطح جاده خرمآباد- اندیمشک به روش WC

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

چکیده

راههای ارتباطی شهرستان خرمآباد )استان لرستان( با شهرهای مجاور همواره در معرض ریزشهای سنگی و خاکی بوده که نیازمند توجه
خاص علمی و عملی مسئولین میباشد. در این پژوهش به بررسی میزان پایداری سنگهای منطقه گاو زرده در 70کیلومتری شهر خرمآباد در
استان لرستان پرداخته شده است. جهت ارزیابی تودههای سنگی منطقه مورد مطالعه از لحاظ پایداری شیبهای سنگی در این پژوهش از
روش WCSاستفاده شده است. در این روش 5پارامتر از ویژگیهای تودههای سنگی شامل شاخص کیفیت توده سنگ )،(RQD
فاصله داری ناپیوستگیها ) ،(K1ناهمواری سطح ناپیوستگیها ) ،(k2پر کننده سطح ناپیوستگیها ) (k3و بازشدگی ناپیوستگیها ) (k4مورد
بررسی قرار میگیرند که در ذیل به تشریح هر کدام از آنها پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها