بررسی آبهای اسیدی ناشی از باطلههای کارخانه زغالشویی البرز مرکزی- زیرآب به منظور کاهش اثرات زیست محیطی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده

باطله های معدنکاری و فرآوری زغال سنگ از جمله مهمترین منابع تولید زهاب اسیدی در اکثر دنیا میباشد. به همین منظور بیشترین
فعالیتها در ارتباط با شناسایی منابع تولید زهاب اسیدی و همچنین روشهای کنترل و خنثیسازی این زهابها در ارتباط با زغالسنگ انجام
میگیرد. منطقه زغالی البرز مرکزی مقدار زیادی باطله تولید میکند، که قادر به تولید پساب اسیدی میباشد. به همین منظور مطالعات مذکور
جهت بررسی قابلیت تولید پساب اسیدی از این باطلهها و تاثیر آن بر آبهای سطحی اطراف انجام شد. در مطالعات آزمایشگاهی اولیه که بر
روی باطله ها با استفاده از آزمایش استاتیکی ABAاصلاح شده انجام شد، مشخص گردید که باطلههای فلوتاسیون و جیگ در محدوده
نامشخص قرار گرفتهاند. لذا به منظور بررسی تولید احتمالی پساب اسیدی ناشی از باطله های کارخانه زغالشویی انجیرتنگه، از روش آزمایش
پویا نمونههای آب استفاده شده است. در این روش کیفیت آب در دو شرایط آب و هوایی آنالیز و بررسی گردید. نمونهها از آبهای جاری
اطراف کارخانه بر اساس روش نمونهگیری استاندارد شماره 2347موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گرفته شد. نتایج نشان میدهد
که اختلاف آماری معنیداری بین مقادیر این پارامترها با مقادیر استاندارد ملی وجود ندارد. عواملی چون بالا بودن سختی آب منطقه به علت
وجود لایههای آهکی، پایین بودن سطح ایستابی آبهای زیرزمینی، کانیهای رسی تشکیلدهنده خاکستر زغالسنگ مانند مونتموریلونیت که
مانع نفوذ آبهای ناشی از بارشهای جوی به درون سد باطله شده و پایین بودن درصد پیریت به عنوان منشأ تولید پساب اسیدی موجب
گردیده است که آلودگی اسیدی از جانب کارخانه زغالشویی البرز مرکزی، محیط زیست منطقه را تهدید نکند

کلیدواژه‌ها