شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 19اسفندماه 1386آرین شهر به کمک تحلیل پسلرزه ها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، گروه زمین شناسی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، گروه مهندسی محیط زیست

چکیده

نوزدهم اسفند ماه سال ،1386زمینلرزه نسبتاً شدیدی با بزرگای ، ML= 5/1آرینشهر در 55کیلومتری شمال شرق بیرجند را لرزاند. این
زمینلرزه موجب ویرانی روستاهای زیادی در منطقه گردیده است. ابتدا گسل سده با روند N76به عنوان سرچشمه این زمینلرزه معرفی شد.
اما توزیع پسلرزهها در گسترهای بیضوی شکل به وقوع پیوسته که محور بزرگ این بیضوی ) (N120تقریباً عمود بر روند گسل سده واقع
شده است. پس از وقوع زمینلرزه، شبکههای لرزهنگاری مستقر در منطقه بیش از 100پسلرزه ثبت نموده است. پسلرزههایی که به صورت
مشترک با بیش از سه دستگاه ثبت گردیدهاند، استخراج و پارامترهای آنها تعیین و روی نقشه گسلهای منطقه ترسیم شدهاند. بدین ترتیب
توزیع کانونی پسلرزهها مشخص گردید و به کمک آن ابعاد و هندسه گسل مسبب زمینلرزه اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی
توزیع پسلرزهها و تفسیر دادههای هوامغناطیس بیانگر وجود گسل پنهان )گسل قیصار( به موازات محور بزرگ بیضوی گسترش پسلرزهها
میباشد

کلیدواژه‌ها