تعیین میزان فعالیت نسبی تکتونیکی تاقدیس آینهورزان- دلیچای با بکارگیری شاخصهای مورفوتکتونیکی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تاقدیس نامتقارن آینهورزان- دلیچای در بخش شرقی البرز مرکزی و در شرق شهر دماوند قرار دارد. امتداد این تاقدیس WNW - ENE
بوده و از نهشتههای تخریبی پرکامبرین پسین، پالئوزوئیک و مزوزوئیک تشکیل شده است. یال شمالی تاقدیس در بخشی به گسل راندگی
دهنار- مشا و در بخشی به شاخهای فرعی از همین گسل محدود میباشد. یال جنوبی به یکسری گسلهای فرعی محدود شده است.
بررسیهای مورفوتکتونیکی برای تعیین رده فعالیت نسبی تکتونیکی با استفاده از شاخصهای مورفومتری شامل Af ، Facet% ،Smfو
،Vfبر روی تاقدیس آینهورزان- دلیچای انجام شده است. تجزیه و تحلیل این شاخصها نشان میدهد یال شمالی تاقدیس نسبت به یال
جنوبی آن فعالتر است

کلیدواژه‌ها