ویژگیهای تکتونوماگمایی و ژئوکرونولوژی توده گرانیتوئیدی منطقه گوشه )جنوب غرب اراک

نویسنده

گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده

توده گرانیتوئیدی گوشه به سن ائوسن بالایی )پریابونین( در زون ساختاری سنندج- سیرجان قرار دارد. این توده دارای ترکیب سنگشناسی
سینوگرانیت، مونزوگرانیت و آلکالی گرانیت میباشد. نمودارهای ژئوشیمیایی که برای تمایز گرانیتوئیدهای کوهزایی از غیر کوهزایی مورد
استفاده قرار گرفته است، نشان میدهند که این توده مشخصه گرانیتوئیدهای غیر کوهزایی را دارا میباشد. ویژگیهای ژئوشیمیایی مانند افت
شدید عناصر سازگار نظیر Niو Crو نسبت بالای FeO/MgO, Ga/Al ,Ti,Feو قرار گرفتن نمونهها در محدوده پر آلومین حاکی از
آن است که این توده متعلق به محیط تکتونوماگمایی غیر کوهزایی از نوع محیط گرانیتوئیدهای تیپ Aمی باشد. نسبت
( ) I = 0.7055+0.045میباشد و سن سنجی به روش Rb-Srسنی در حدود میلیون سال قبل در مورد توده گوشه را
نشان میدهد

کلیدواژه‌ها