رخسارهها و محیط رسوبی واحدهای کرتاسه در جنوب شرق تهران )شمال غرب کوه بیبی شهربانو

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

بررسی محیط رسوبی و تفکیک رخسارهها و مطالعه آنها در بیرونزدگی سنگهای کرتاسه در شمال غرب کوههای بیبی شهربانو واقع در
جنوب شرق تهران به ضخامت 120متر انجام گرفته است. این تشکیلات حاوی آهکهای به رنگ صورتی تا سفید دارای فسیلهای
اکینودرم، براکیوپود و بالاخره در راس سکانس آهک ضخیم لایه سفید تا صورتی حاوی گاستروپود و فرامینیفر به چشم میخورد. بر مبنای
کلیه مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی و بررسیهای سنگشناسی بر روی مقاطع نازک میکروسکپی مربوط به منطقه مورد نظر به طور کلی 8
دسته رخساره کربناته به شرح زیر تفکیک شده است. رخساره ) Aمادستون بیوکلاستی(، ) Bوکستون بیوکلاستی(، ) Cپکستون بیوکلاستی(
این سه رخساره مربوط به محیط دریای باز ) (open marineاز عمق متوسط تا نسبتاً زیاد و دارای میکروفسیلهای پلاژیک هستند. دسته
رخسارههای ) Dگریناستون بیوکلاستی( و ) Eگریناستون اینتراکلاستی( شاخص محیط پر انرژی سد میباشد. رخساره ) Fپکستون
بیوکلاستی( حاوی میکروفسیلهای بنتیک، رخساره ) Gوکستون بیوکلاستی( حاوی میکروفسیلهای بنتیک، رخساره ) Iوکستون بیوکلاستی(
حاوی میکروفسیلهای بنتیک و این رخسارهها شاخص محیط لاگون میباشد. این دسته رخسارهها مربوط به یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ
با شیب تقریباً یکنواخت میباشد 

کلیدواژه‌ها