بررسی علل آبدهی مخزن آسماری در چاههای میدان نفتی دورود

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، اداره نمودارگیری شرکت ملی حفاری

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و سرپرست پتروفیزیک شرکت پترو ایران

3 کارشناس ارشد اداره زمین شناسی و پتروفیزیک شرکت نفت فلات قاره ایران

4 کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از دادههای زمینشناسی، نتایج حاصل از ارزیابی پتروفیزیکی و اطلاعات تولید مخزن آسماری، به بررسی علل آبده
شدن مخزن آسماری در چاههای میدان نفتی دورود پرداخته شده است و با توجه به ماهیت آبدهی، به ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل
آبدهی و صیانت از مخزن مبادرت گردیده است.
بر اساس این مطالعه، علت اصلی آبدهی مخزن آسماری در چاههای میدان دورود، پدیده مخروطی شدن شناخته شد. که عوامل اصلی وقوع
پدیده مخروطی شدن بالا بودن نفوذپذیری عمودی سازند مخزنی و بالا بودن افت فشار در نزدیکی چاه تشخیص داده شده است.
کاهش اندازه کاهنده سرچاهی به عنوان اولین گام برای جلوگیری پدیده مخروطی شدن، استفاده از روشهای تکمیل دوگانه چاه و تزریق ژل
به عنوان دو شیوه کنترل کننده مکمل پیشنهاد گردید

کلیدواژه‌ها