بررسی غلظت نیترات و نیتریت در آب چاههای روستاهای شهر ساری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران

4 کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب روستایی شهرستان ساری

چکیده

ا توجه به سرطانزایی و سایر خطرات بهداشتی نیترات و نیتریت در آبهای آشامیدنی این مطالعه با هدف بررسی غلظت اینب یونها در آب
چاه روستاهای شهرستان ساری در سالهای 1386و 1387و مقایسه مقدار آنها با سطوح استاندارد ایران انجام شده است. در این تحقیق، 152
نمونه آب در هر سال از 38مجتمع آبرسانی روستاهای شهرستان ساری که آب آنها از چاه تامین میگردد مورد بررسی قرار گرفت. غلظت
یونهای نیترات و نیتریت توسط دستگاه اسپکتروفتومتر DR-5000آنالیز شد و در پایان نتایج حاصله با روشهای آماری توصیفی و تحلیلی
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد میانگین غلظت نیترات و نیتریت در سال 1386به ترتیب 0/004 ± 0/00141 1/42 ± 0/571و
در سال 1387به ترتیب 1/24 ±0/0461و 0/0081 ±0/0072میلیگرم در لیتر بوده است. مقادیر نیتریت و نیترات اندازهگیری شده از حد
مجاز توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ) (WHOو استاندارد کیفی آب آشامیدنی ایران )1میلیگرم در لیتر برای نیتریت و 10میلی-
گرمدرلیتر برای نیترات( پایینتر میباشد و خطری از لحاظ بهداشتی منطقه را تهدید نمیکند. دفع فاضلاب در چاههای جاذب به مرور منجر
به افزایش غلظت نیترات و نیتریت در سالهای آینده میشود، لذا پیشنهاد میگردد نسبت به راهاندازی و احداث سیستم جمعآوری و تصفیه-
فاضلاب روستاها اقدام گردد

کلیدواژه‌ها