بررسی ژنزآمفیبولیت های بنه شورو در پشته گلمنده )ساغند- ایران مرکزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پترولوژی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان

3 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

چکیده

پشته گلمنده به صورت یک برآمدگی کم ارتفاع در شمال شرق شهرستان ساغند، در استان یزد قرار دارد و از نظر تقسیمات زمین
شناسیساختاری ایران بخشی از ایران مرکزی و بلوک پشت بادام –کلمرد در شرق گسل پشت بادام است.
این پشته شامل مجموعه درهمی از سنگ های رسوبی دگرگون شده، مجموعه آمفیبولیتی و گنیس های صورتی کوارتز و فلدسپاتیک
میباشد. مجموعه آمفیبولیتی بخش اعظم پشته را شامل شده که خود به سه بخش هورنبلندیت )با بیش از 90درصد هورنبلند(، گارنت
آمفیبولیت )دارای پلاژیوکلاز الیگوکلاز و هورنبلند نوع چرماکیت- هاستینگزیت و گارنت های درشت قهوه ای رنگ آلماندن( و
گنایسهای آمفیبولیتی خاکستری با ساخت نواری و بافت چشمی کانی های پلاژیوکلازها قابل تقسیم است.
بررسیهای ژئوشیمیایی و مشاهدات صحرایی نشان از پروتولیت ماگمایی آمفیبولیتها ولی با دو منشا متفاوت دارد.یکی گابرو و
بازالتهای با ترکیب کالکو آلکالن تا کالکو آلکالن پتاسیک و با منشا گوشته غنی شده و دیگری گابروریوریتهای کالکو آلکالن تا تولئیت
تحت تاثیر آلودگی پوسته ای و هر دو درون ورقه ای قاره ای که می تواند حاصل تاثیر یک نقطه داغ در زیر پوسته، در دوزمان متفاوت
باشد

کلیدواژه‌ها