ارزیابی تغییرات غلظت عنصر آرسنیک در آب زیرزمینی دشتهای شیراز و قره باغ

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هیدروژئولوژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباس پور

چکیده

منطقه مورد مطالعه دشتهای شیراز و قرهباغ واقع در استان فارس میباشند. عمدهترین نیازهای آبی در این منطقه به ویژه آب شرب از
طریق منابع آبهای زیرزمینی تأمین میگردد. به منظور ارزیابی تغییرات آلودگی عنصر آرسنیک، در سال آبی 1386-87از بین منابع آبی
منطقه، 25منبع انتخاب شد و از آنها طی 4دوره نمونهبرداری انجام صورت گرفت. نمونهها پس از عملیات فیلتراسیون و تثبیت مورد
سنجش قرار گرفتند. پس از بررسی آزمایشگاهی و مقایسه نتایج حاصله با استاندارد سازمان بهداشت جهانی آلودگی شدید آرسنیک، در
برخی منابع آب زیرزمینی منطقه شناسایی شد. با استفاده از سامانه GISنقشههای پهنهبندی آلودگی آرسنیک تهیه گردید. منطقه از نظر
توزیع غلظت عنصر آرسنیک طی دورههای مختلف نمونهبرداری متفاوت است. نکته قابل اهمیت این است که 2تا 3ماه پس از بارندگی به
میزان کافی، غلظت این عنصر افزایش مییابد. یکی از دلیل آن تغذیه آبهای زیرزمینی توسط بارندگی است این تغذیه سبب شستشو و
انتقال آلودگیهای مسیر از منابع سطحی یا زیر سطحی به آبخوان میشود

کلیدواژه‌ها