آشکارسازی سازندهای کربناته در تاقدیس خائیز- بهبهان با استفاده از فن PCAو روش کروستا به کمک تصاویر ماهوارهای +ET

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده

آشکارسازی سازندهای کربناته خصوصا در مناطقی که در کنار سازندهای رسی قرار گرفته اند، بسیار ضروری است، زیرا این داده ها در
تخمین ذخیره معدنی و تعیین برنامه های اکتشافی لازم می باشد. در این تحقیق برای آشکارسازی سازندهای کربناته و تفکیک سازندهای
کربناته و رسی، از تکنیک های طبقه بندی، تحلیل مولفه اصلی ) (PCAو روش کروستا به کمک تصویر ماهواره ای سنجنده +ETM
لندست 7استفاده شده است. بدین منظور چند ترکیب رنگی کاذب از تاقدیس خائیز شهرستان بهبهان واقع در زون زمین شناسی زاگرس
در محیط نرم افزار ENVIایجاد شد. برای طبقه بندی تصویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه از روش حداکثر شباهت استفاده گردید.
سپس با انتخاب یک سری پیکسلهای نمونه معلوم و مقایسه کلاس آنها با نتایج طبقه بندی و نیز محاسبه ضریب کاپا، نتایج طبقه بندی
ارزیابی گردید. این نتایج نشان می دهد دقت طبقه بندی سازندهای کربناته متوسط بوده که دلیل آنرا می توان به پوشش گیاهی مستقر بر
روی این سازندها نسبت داد

کلیدواژه‌ها