پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند گورپی در برش خرامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد چینه وفسیل شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحدعلوم وتحقیقات ،تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اسلام شهر

چکیده

به دلیل عدم حفظ شدگی مناسب پالینومرف ها ، سازند گورپی در برش خرامه در 84کیلومتری شرق شیراز با استفاده از فرامینیفرها
به 5زون تفکیک گردید. بر مبنای حضور جنس Globotruncana elevataدر قاعده، سن سازند گورپی از کامپانین پیشین شروع
می گردد . مرز بالایی این سازند با لایه های سازند تاربور براساس وجود Gansserina gansseriتعیین گردید که بـه سـن مـائس
تریشتین پیشین می رسد. در بررسی تفسیر محیط رسوبی دیرینه ) (Paleoecologyبا بهره گیری از عوامـل حفاظـت از مـواد آلـی،
محیط بی هوازی تا نیمه هوازی و در انتها ی آن دارای اکسیژن تعیین گردید. جهت بررسی پالینوفاسیس سـازند گـورپی از دیـاگرام
مثلثی Tyson 1993استفاده شد که بر مینای درصد عناصر ) AOMمواد آلی بدون ساختمان (، ) Phytoclastشامل اسپور ، پـولن
وخرده های چوب( و ) Palynomrphsشامل پالینومرف های دریایی به همراه آستر داخلی فرامینیفرها( می باشد. با توجه به درصد
این سه عامل برای این سازند سه رخساره پالینولوژیکی شامل فاسیس های II, III, IXتعیین گردید. محیط دیرینـه در نظـر گرفتـه
شده با توجه به فاسیس های تعیین شده حاشیه حوضه تا حوضه عمیق کم اکسیژن – فاقد اکسیژن می باشد

کلیدواژه‌ها