تاثیر نانوتیوب کربنی چند لایه برروی کاهش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیولوژیکی بر محیط زیست

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

2 عضو هیت علمی دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 عضو هیت علمی گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

4 عضو هیت علمی گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

چکیده

کربن نانو تیوب دارای ساختار یکنواخت بـوده و توانـایی از بـین بـردن انـواع مختلـف آلـودگی از آب و خـاک را دارا
میباشد. همچنین این ماده بخاطر ساختار متخلخل آلوده کننده محیط زیست و خـاک نمـیباشـد. در اثـر ورود آبهـای
آلوده به خاک باعث آلوده شدن محیط زیست میشود. فاضلاب صنایع لبنـی بـه وسـیله مـواد آلـی متفـاوت و ترکیبـات
شیمیایی معدنی آلوده شده است. مقدار بیشتر فاضلاب از مراحل شروع و پایان عمل پاستوریزاسیون، شستشـوی وسـایل
و تانکها میشوند. طبیعت فرآوری شیر طوری است که دارای حجم زیاد فاضلاب بـا شـدت آلـودگی بالاسـت. عمـده
ترکیبات این فاضلاب مواد آلی متفاوت مانند روغن، چربی، قنـدها و پـروتئینهـای محلـول و احتمـالاً باقیمانـده مـواد
افزودنی است که نهایتاً باعث بالا بودن مقدار اکسیژن بیولوژیکی مورد نیاز گردیده است. لذا دفع فاضـلاب صـنایع لبنـی
تصفیه نشده با غلظت اکسیژن بیولوژیکی بالا و یا تصفیه شده در آلوده کردن محیط زیست بسیار مهم اسـت. امـروزه در
دنیا به تصفیه خانه با راندمان بالا و عملکرد مطمئن، همگام با تولید لجن کمتر، حداقل نیاز به زمین و انـرژی مصـرفی و
همچنین بازیافت انرژی توجه بیشتر شده است.
در این تحقیق از نانوتیوب کربنی چندلایه ) (MWCNTsبرای کاهش بار بیولوژیکی و مواد آلی یعنـی ،COD، BOD5
مواد معلق و چربی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که از نانوتیوب کربنی چندلایه میتـوان بـهعنـوان
جاذب مناسب بهمنظور کاهش بار آلودگی استفاده شود

کلیدواژه‌ها