نانوستراتیگرافی رسوبات کرتاسهبالائی در دامنه شمالی البرزمرکزی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد چینهشناسی و فسیلشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

با توجه به گستردگی نهشتههای کرتاسهبالائی در ناحیه البرز، تعیین موقعیت دقیق مرز اشکوبهای این توالیها در نـواحی مختلـف
حوضه از ویژگی خاصی برخوردار است. بررسی نانوفسیلهایآهکی موجود در رسوبات این توالی میتواند موقعیت مرز اشکوبها
و زیراشکوبهای کرتاسهبالائی را در این ناحیه تعیین نمایـد. بـدین منظـور، دو بـرش )علمـده-گلنـدرود و پـلزغـال( انتخـاب و
نمونهبرداری سیستماتیک در آنها انجام پذیرفت. نمونهها به روش تهنشست ثقلـی ) (Gravity settlingکـه اسـاس آن قـانون اسـتوک
است، آمادهسازی و مقاطع نازک تهیه شدند.
مطالعات نانوفسیلی در رسوبات کرتاسهبالائی دامنه شمالی البرز مؤید سن کنیاسـین پسـین-انتهـای ماستریشـتین پسـین در غـرب و
ابتدای کامپانین پیشین-ابتدای پالئوسن در شرق حوضه میباشد. به علاوه، حوضه رسوبی تشکیلدهنده این رسـوبات در زمـانهـای
مذکور در عرضهای پائین دیرین جغرافیایی قرار داشته و رسوبگذاری در شرایط حاشیهای و عمق کم انجام شده اسـت. از بررسـی
رسوبات کرتاسه بالایی در برش پلزغال و نتایج حاصل از مطالعه در ناحیه علمده-گلندرود چنین استنباط میشود کـه رسـوبگذاری
دریای کرتاسهپسین در دامنه شمالی البرز مرکزی در غرب زودتر از شرق آغاز شده و خاتمه رسوبگذاری نیز در شرق دیرتر صورت
گرفته است

کلیدواژه‌ها