بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین منطقه سیاه جنگل – سرکهنو

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 کارشناس ارشد رشته هیدروژئولوژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در مسائل زیستمحیطی بررسی فلزات سنگین از اهمیت خاصی برخوردار است. برای توسعه پایدار صنایع معدنی کشور لازم است
تا جنبههای زیست محیطی آن مورد شناسایی قرار گیرد. هدف از این مقاله بررسی و منشاء طلا و عناصر همراه درمنطقه سیاهجنگل
استان سیستان و بلوچستان بر عناصر آلودهکننده محیطزیست است. محدوده مورد مطالعه در نزدیکی روستای سرکهنو واقع در شمال
آتشفشان تفتان در جنوب شرق ایران و در 120کیلومتری جنوب شرق شهر زاهدان قرار دارد. از نظر زمینشناسی، منطقه اکتشافی سیاه
جنگل-سرکهنو در ناحیه فلیشی شرق ایران و در مجاورت یکی از مراکز فعال تکتونوماگمایی ایران واقع شده است این ناحیه شامل
مجموعه رسوبات فلیشی و سنگهای افیولیتی با سن کرتاسه بالایی و پالئوسن است که در بین بلوک لوت و افغان (هلمند) واقع شده
است.. به منظور ارزیابی آلودگی فلزات سنگین، در این منطقه به صورت سیستماتیک نمونهبرداری صورت پذیرفت. نمونهها پس از آماده
سازی مورد تجزیه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده با استاندارد سازمان بهداشت جهانی مقایسه شدند و مشخص گردید که عناصر کادمیوم،
سرب، نیکل و آرسنیک در این ناحیه دارای آلودگی بوده و خوشبختانه عنصر جیوه آلودگی زیادی را ایجاد نمیکند. بر اساس نقشههای
پهنهبندی آلودگی عناصر آرسنیک، سرب، نیکل، جیوه و کادمیوم در منطقه و مناطق آلوده و در معرض آلودگی شناسایی شدند.این نقشهها
نشان دادند که عناصر یاد شده سبب آلودگی منطقه شدهاند

کلیدواژه‌ها