بررسی کاهش نفوذ پذیری زهکش سازه های فروشویی توده ای در اثر عامل شیمیایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

سازه های فروشویی توده ای برای انباشت مواد معدنی واستحصال فلز موجود در آنها مورد استفاده قرار می گیرند. این سازه ها از قسمت
های مختلفی تشکیل شده اند که در این میان ایجادیک لایه زهکش شنی در بستر مواد معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در
طولانی مدت و در اثر عوامل شیمیایی،فیزیکی وبیولوژیکی، میزان نفوذپذیری این لایه کاهش می یابد. در این مقاله با شبیه سازی قسمت
های مختلف یک سازه فروشویی و ثابت نگه داشتن عوامل فیزیکی وبیولوژیکی ، سعی شده است که تنها تاثیر عامل شیمیایی بر روی
شن زهکش سازه های فروشویی توده ای بررسی شود. در این راستا سلول های مناسبی جهت انباشت مواد معدنی وشن زهکش ساخته
شدند. بعد از پر نمودن این سلول ها از مواد مذکور، در بازه زمانی 6ماهه، اسید پاشی بر روی سلول های مواد معدنی صورت پذیرفت
خروجی این سلول ها به داخل سلول های شن زهکش منتقل گردید. شستشوی مداوم ماده معدنی و فعل و انفعالات انجام گرفته، سبب
بسته شدن منافذ شن زهکش در اثر عامل شیمیایی(کلوگینگ شیمیایی) گردید. در زمان تعیین شده برای شبیه سازی، به صورت مداوم
میزان نفوذ پذیری سلول شن زهکش اندازه گیری ومیزان کاهش ضریب نفوذ پذیری آن در اثر ایجاد کلوگینگ شیمیایی مورد مطالعه قرار
گرفت. لازمه طراحی مناسب ضخامت لایه زهکش شنی، داشتن اطلاعات کافی از میزان کاهش ضریب نفوذ پذیری شن زهکش می باشد.
با استفاده از نتایج بدست آمده از شبیه سازی و بکارگیری آن ها در محاسبات تعیین ضخامت لایه زهکش، می توان از بروز مشکلات
آتی در سیستم زهکش جلوگیری نمود

کلیدواژه‌ها